Chuyển tới nội dung chính
  • Khóa học kế toán bệnh viện tư nhân 2019

    Cách viết hóa đơn đối với doanh thu bệnh nhân có BHXH và không có BHXH, Kinh nghiệm quyết toán với bên BHXH, Cách xử lý các tình huống sau khi QT với bên BHXH, cách hạch toán doanh thu - Chi phí liên quan đến các dịch vụ khám chữa bệnh có BHXH và không có BHXH.

    Các nội dung liên quan đó được thể hiện hết trong khóa học này.

    Teachers
  • 1 Học liệu
  • 1 Học liệu