• Khóa học kế toán tổng hợp Xây Dựng 2019

  Làm kế toán xây dựng không hề khó nếu bạn Hiểu: Hợp đồng thi công, dự thầu, dự toán, Bóc tách chi phí, Nghiệm thu công trình, Hạch toán chi phí cho các công trình, Tính giá thành các công trình, hạng mục, Hiểu hết tính chất các tài khoản kế toán trong công ty xây dựng.

  Tất cả có trong khóa học kế toán xây dựng 2019.

  Giáo viên
 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3: Dự toán công trình xây dựng

 • Phần 4: Hóa đơn, chứng từ phát sinh

 • Phần 5: Hạch toán kế toán tổng hợp

 • Phần 6: Chứng từ, kế toán thuế

 • Phần 7: Chứng từ, biểu mẫu, lương

 • Phần 8: Báo cáo cuối kỳ kế toán

 • Phần 9: Tổng kết khóa học

  1 Phản hồi