• Khóa học thực hành kế toán vận tải 2017

  Kế toán tổng hợp công ty vận tải cần xử lý được các nội dung: Theo dõi doanh thu theo từng xe, giá vốn theo từng xe , chi phí dầu, chi phí lương, Khấu hao, phân bổ để tạo lên tổng thể cân đối giá thành trong từng chuyến vận chuyển của từng xe.

  Không những vừa phục vụ cho công việc làm kế toán thuế tổng hợp và đồng thời bạn hiểu thêm vận dụng cho kế toán nội bộ.

 • Phần 2

  1 Học liệu
 • Phần 3

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Sổ sách kế toán

 • Tổng kết khóa học

  1 Phản hồi