Skip to main content

3 Courses

Nguyên Lý Kế Toán Doanh Nghiệp
Lý thuyết kế toán
Preview Course

Manager: Cao Thị LamTeacher: Trần Thị DoanTeacher: Nguyễn Thị MếnTeacher: Đoàn PhươngTeacher: Cao Thị HằngTeacher: Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyên Lý Kế Toán Doanh Nghiệp

Khóa học nguyên lý kế toán doanh nghiệp giúp học viên có thể nắm bắt được những nguyên lý cơ bản trong hoạt động kế toán doanh nghiệp giúp học viên xử lý những vấn đề liên quan đến kế toán doanh nghiệp một cách dễ dàng

 

 • (10)
 • Nguyên Lý Kế Toán HCSN Ngân Sách Xã
  Lý thuyết kế toán
  Preview Course

  Manager: Nguyễn Mạnh CườngManager: Cao Thị LamTeacher: Nguyễn Thị Kiều DiễmTeacher: Nguyễn Thị Thu Hương

  Nguyên Lý Kế Toán HCSN Ngân Sách Xã

  Đây là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền nhà nước cấp xã.
  tổ chức hệ thống thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế – tài chính của xã gồm hoạt động thu, chi ngân sách (với tư cách là 1 cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nhà nước) và các hoạt động tài chính của đơn vị sử dụng ngân quỹ (với tư cách là một đơn vị dự toán, hay đơn vị thụ hưởng ngân quỹ nhà nước) - hãy tham gia khóa học hiếm có ngay hôm nay!

 • (1)
 • Nguyên Lý Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
  Lý thuyết kế toán
  Preview Course

  Manager: Cao Thị LamTeacher: Bùi Thị Thùy DungTeacher: Nguyễn Thị Kiều DiễmTeacher: Nguyễn Mai AnhTeacher: Cao Thị HằngTeacher: Đoàn Ngọc ThịnhTeacher: Nguyễn Thị Thu HươngTeacher: Trần Thị Thuyết

  Nguyên Lý Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

  Cơ chế hoạt động đơn vị HCSN tuân thủ việc thu thập, tổng hợp các thông tin cho đến việc hạch toán nghiệp vụ liên quan trong đơn vị các hoạt động nhận - rút dự toán và thu - chi Ngân sách. Như khấu hao tài sản cố định, hao mòn TSCĐ, các khoản thu - phải trả, nguồn kinh phí,... cùng tham gia học ngay hôm nay!

 • (5)