Tóm tắt dữ liệu được lưu trữ

Tóm tắt này cho thấy các danh mục và mục đích mặc định để giữ lại dữ liệu người dùng. Một số khu vực nhất định có thể có danh mục và mục đích cụ thể hơn so với những mục được liệt kê ở đây.

Site

Mục đích

Thời gian lưu trữ
Không có thời gian lưu trữ được xác định

Users

Mục đích

Thời gian lưu trữ
Không có thời gian lưu trữ được xác định

Course categories

Mục đích

Thời gian lưu trữ
Không có thời gian lưu trữ được xác định

Courses

Mục đích

Thời gian lưu trữ
Không có thời gian lưu trữ được xác định

Activity modules

Mục đích

Thời gian lưu trữ
Không có thời gian lưu trữ được xác định

Blocks

Mục đích

Thời gian lưu trữ
Không có thời gian lưu trữ được xác định