loader image
Chuyển tới nội dung chính
Kế Toán Việt Hưng
  • Khóa học kế toán tổng hợp các loại hình Doanh nghiệp

    Giáo trình hướng dẫn về các loại hình doanh nghệp như: xây dựng, sản xuất, vận tải, nhà hàng khách sạn, thương mại, dịch vụ...Giúp kế toán hiểu được lồng ghép các loại hình trong 1 Doanh nghiệp cần phải xử lý như thế nào? Cũng như cân đối được doanh thu, chi phí cho từng lĩnh vực để đưa ra lãi lỗ phù hợp cho hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

    Show More Show Less
    Show More