Chuyển tới nội dung chính
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...


Tổng quan các chủ đề

 • Chung

 • MỤC LỤC

 • HƯỚNG DẪN CHUNG

 • ĐẦU KỲ

  • - Thông tin công ty

   - Quyết định ban hành quy chế nội bộ

   - Quy chế lương thưởng

   - Danh mục phòng ban nhân viên

   - Danh mục tài khoản ngân hàng

   - Danh mục khách hàng nhà cung cấp

   - Tổng hợp công nợ phải thu

   - Tổng hợp công nợ phải trả

   - Khai báo kho - Báo cáo tổng hợp tồn kho CCDC

   - Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

   - Danh sách các công trình

   - Bảng phân bổ CCDC

   - Bảng trích khấu hao tài sản cố định

   - Sổ tài sản cố định

   - Bảng cân đối tài khoản

 • TRONG KỲ

  • - Hợp đồng mua bán tài sản

   - Biên bản bàn giao tài sản

   - Hóa đơn mua vào: 0000465

   Hóa đơn mua vào: 0009006

   - Phiếu chi: 01

   - Phiếu nhập kho: 02/01

   - HĐMV: 0001625

   - Phiếu chi: 02

   - Phiếu nhập kho: 03/01

   - Phiếu báo có: 05/01

   - Hóa đơn mua vào : 0000590

   - Phiếu chi: 03

   - Phiếu nhập kho: 05/01

   - Hóa đơn bán hàng: 0000112

   - Hóa đơn bán hàng: 0000113

   - Phiếu xuất kho: 06/01

   - Phiếu báo nợ: 07/01

  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 4 - Xem tài liệu Học liệu

   - Hóa đơn mua vào: 0000323

   - Phiếu chi: 04

   - Hóa đơn bán hàng: 0000114

   - Hợp đồng mua bán tài sản

   - Biên bản giao nhận

   - Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

   - Hóa đơn mua vào: 0000256

   - giấy nộp tiền thuế môn bài

   - giấy nộp tiền thuế thu nhập cá nhân

   - giấy nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp

   - Hóa đơn mua vào: 0000062

   - Phiếu chi: 05

   - Phiếu xuất kho: 10/01

   - Bảng tổng hợp bán hàng theo mặt hàng

   - Phiếu xuất kho: 10/01

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 5 - Xem tài liệu Học liệu

   - Hóa đơn mua vào: 0000631

   - Phiếu chi: 06

   - Hóa đơn mua vào: 005695

   - Phiếu chi: 07

   - Hóa đơn mua vào: 0001366

   - Phiếu chi: 08

   - Phiếu báo nợ: 15/01

   - Hóa đơn mua vào: 0043676

   - Phiếu chi: 09

   - Hóa đơn mua vào: 0001204

   - Phiếu chi: 10

   - Hóa đơn mua vào: 0008330

   - Phiếu chi: 11

   - Hóa đơn bán hàng: 0000115

   - Hóa đơn mua vào: 0003344

   - Hóa đơn bán hàng: 0000117

   - Phiếu báo có: 24/01

   - Phiếu chi: 12

   - Phiếu báo nợ: 25/01

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 6 - Xem tài liệu Học liệu

   - Phiếu báo nợ: 25/01

   - Hóa đơn mua vào: 0024242

   - Phiếu báo có: 27/01

   - Phiếu báo nợ: 28/01

   - Phiếu báo có: 28/01

   - Hóa đơn bán hàng: 0000118

   - Hóa đơn mua vào: 0003235

   - Phiếu chi: 13

   - Phiếu báo nợ: 29/01

   - Hóa đơn mua vào: 0001473

   - Phiếu chi: 14

   - Hóa đơn mua vào: 0001978

   - Phiếu chi: 15

   - Hóa đơn mua vào: 0000072

   - Phiếu chi: 16

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 7 - Xem tài liệu Học liệu

   - Hợp đồng lao động

   - Quyết định bổ nhiệm nhân viên

   - Bảng chấm công tháng 1

   - Bảng lương tháng 1

   - Phiếu chi lương: 17

   - Phiếu báo nợ: BHXH 31/01

   - Bảng tính phân bổ CCDC tháng 1

   - Sổ tài sản cố định tháng 1

   - Sổ tiền gửi ngân hàng tháng 1

   - Hóa đơn mua vào: 003997

   - Phiếu chi: 18

   - Hóa đơn bán hàng: 0000119

   - Hóa đơn mua vào: 0001155

   - Phiếu chi: 19

   - Hóa đơn mua vào: 0000340

   - Phiếu chi: 20

   - Hóa đơn mua vào: 0001504

   - Phiếu chi: 21

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 8 - Xem tài liệu Học liệu

   - Phiếu xuất kho: 10/02

   - Hóa đơn bán hàng: 0000120

   - Phiếu báo có: 12/02

   - Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng

   - Phiếu xuất kho: 20/02

   - Hóa đơn mua vào: 0001813

   - Phiếu chi: 22

   - Hóa đơn bán hàng: 0000121

   - Phiếu báo nợ: 25/02

   - Hóa đơn mua vào: 0067156

   - Phiếu báo nợ: 25/02

   - Tờ khai hàng hóa xuất khẩu

   - Packing List

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 9 - Xem tài liệu Học liệu

   - Hóa đơn mua vào: 0419950

   - Phiếu chi: 23

   - Phiếu báo nợ: 26/02

   - Hóa đơn mua vào: 0018821

   - Phiếu chi: 24

   - Phiếu báo có: 27/02

   - Hoá đơn mua vào: 0039839

   - Phiếu chi: 25

   - Bảng chấm công tháng 2

   - Bảng lương tháng 2

   - Phiếu chi lương: 26

   - Phiếu báo nợ: 28/02

   - Bảng tính phân bổ CCDC

   - Sổ tài sản cố định

   - Sổ tiền gửi ngân hàng

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 10 - Xem tài liệu Học liệu

   - Phiếu báo có: 05/03

   - Hóa đơn mua vào: 0000625

   - Phiếu chi: 27

   - Hóa đơn mua vào: 0000723

   - Phiếu nhập kho: 05/03

   - Phiếu chi: 28

   - Hóa đơn bán hàng: 0000122

   - Phiếu báo có: 07/03

   - Hóa đơn mua vào: 0000810

   - Phiếu chi: 29

   - Hóa đơn mua vào: 0000051

   - Phiếu chi: 30

   - Hóa đơn bán hàng: 0000123

   - Tờ khai hàng hóa xuất khẩu

   - Packing List

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 11 - Xem tài liệu Học liệu

   - Hóa đơn mua vào: 0000743

   - Phiếu chi: 31

   - Hóa đơn mua vào: 0000156

   - Phiếu chi: 32

   - Hợp đồng thanh lý tài sản

   - Quyết định thanh lý

   - Biên bản đánh giá lại Tài sản cố định

   - Biên bản thanh lý tài sản cố định

   - Thông báo thanh lý tài sản cố định

   - Quyết định về việc thanh lý tài sản cố định

   - Hóa đơn bán hàng: 0000124

   - Hóa đơn mua vào: 0001149

   - Phiếu chi: 33

   - Hóa đơn mua vào: 0000009

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 12 - Xem tài liệu Học liệu

   - Phiếu báo nơ: 18/03

   - Phiếu báo có: 20/03

   - Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng

   - Phiếu xuất kho: 20/03

   - Hóa đơn bán hàng: 0000125

   - Phiếu báo có: 21/03

   - Hóa đơn mua vào: 0001628

   - Phiếu chi: 34

   - Phiếu báo nợ: 25/03

   Phiếu báo nợ: 25/03

   - Hợp đồng tín dụng ngắn hạn

   - Khế ước nhận nợ

   Phiếu báo nợ: 25/03

   - Hóa đơn mua vào: 0000232

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 13 - Xem tài liệu Học liệu

   - Hóa đơn mua vào: 0021068

   - Phiếu chi: 35

   - Hóa đơn mua vào: 0110350

   - Phiếu báo nợ: 27/03

   Phiếu báo có: 27/03

   - Phiếu báo nợ: 27/03

   Phiếu báo nợ: 28/03

   - Hóa đơn mua vào: 0000124

   - Phiếu chi: 36

   - Hóa đơn mua vào: 0000383

   - Phiếu chi: 37

   - Hóa đơn mua vào: 0000202

   - Phiếu chi: 38

   - giấy nộp tiền thuế GTGT truy thu

   - giấy nộp tiền nộp phạt thuế GTGT

   - giấy nộp tiền thuế TNDN tạm tính

   - Hoá đơn bán hàng: 0000126

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 14 - Xem tài liệu Học liệu

   - Hóa đơn mua vào: 0000054

   - Phiếu chi: 39

   - Hóa đơn mua vào: 0009006

   - Phiếu chi: 40

   - Hóa đơn mua vào: 0003043

   - Phiếu chi: 41

   - Hóa đơn mua vào: 0000361

   - Phiếu chi: 43

   - Phiếu báo có: 31/03

   Phiếu báo nợ : 31/03

   Phiếu báo nợ: 31/03

   - giấy nộp tiền thuế Thu nhập cá nhân

   - Hóa đơn mua vào: 0000058

   - Bảng chấm công tháng 3

   - Bảng lương tháng 3

   - Phiếu chi lương: 42

   - Phiếu báo nợ BHXH: 31/03

   - Bảng tính phân bổ CCDC

   - Sổ tài sản cố định

   - Sổ tiền gửi ngân hàng

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
 • CUỐI KỲ

  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 15 - Xem tài liệu Học liệu

   - Tờ khai thuế GTGT

   - Bảng kê hóa đơn chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra

   Bảng kê hóa đơn chứng từ, hàng hóa, dịch vụ mua vào

   - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

   - Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh

   - Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo dịch vụ

   - Bút toán kết chuyển trước quyết toán

   - Bảng cân đối tài khoản trước quyết toán

   - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

   - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

   - Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi

   - Bút toán kết chuyển sau quyết toán

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Gia công - Phần 16 - Xem tài liệu Học liệu

   - Báo cáo tình hình tài chính

   - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

   - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

   - Bảng cân đối tài khoản sau quyết toán

   - Bản thuyết minh báo cáo tài chính

   - Tờ khai khấu trừ thuế TNCN

   - Sổ sách cần chuẩn bị cho công ty gia công

   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
 • MỞ RỘNG

 • SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ

 • HỖ TRỢ