Chuyển tới nội dung chính
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...


Tổng quan các chủ đề

 • Tóm tắt

 • Lớp học nhóm

 • CHI TIẾT CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  • - Những công việc Kế toán tiền mặt phải làm - Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng
   - Các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt - Lưu ý khi làm kế toán ngân hàng
   - Tính chất tài khoản 111 - Tài khoản kế toán sử dụng và tính chất tài khoản
   - Các nghiệp vụ hạch toán thường phát sinh - Một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng

  • - Công việc kế toán phải làm liên quan đến mua hàng - Kế toán bán hàng giữ vai trò gì trong doanh nghiệp?
   - Ghi sổ theo dõi công nợ với nhà cung cấp - Công việc cụ thể của kế toán bán hàng
   - Các tài khoản thường sử dụng trong hoạt động mua hàng - Các kiến thức chuyên môn quan trọng đối với kế toán bán hàng
   - Tính chất các tài khoản - Kế toán bán hàng cần quan tâm các loại chứng từ nào?
   - Nghiệp vụ liên quan đến mua hàng - Các nghiệp vụ

   liên quan

  • - Kế toán kho là gì? - Nghiệp vụ liên quan đến kho
   - Nhiệm vụ kế toán kho Cần lưu ý gì để làm kế toán kho hiệu quả
   - Công việc kế toán kho - Những sai lầm thường gặp của kế toán kho
   - Tài khoản kế toán kho sử dụng  
  • - Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định

   - Trách nhiệm của kế toán tài sản cố định

   - Nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ

  • - Công việc của kế toán tiền lương

   - Nhiệm vụ của kế toán tiền lương

   - Các chứng từ sử dụng 

   - Tài khoản sử dụng chính khi hạch toán lương

   - Các nghiệp vụ chủ yếu khi thực hiện công việc

 • THỰC HÀNH

 • HƯỚNG DẪN CHUNG

 • ĐẦU KỲ

  • - Hướng dẫn tạo dữ liệu kế toán (Thông tin DN) - Tổng hợp công nợ phải thu
   - Quy chế nội bộ - Danh mục các loại công trình
   - Quy chế lương thưởng - Bảng phân bổ công cụ dụng cụ
   - Danh mục phòng ban nhân viên - Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
   - Danh mục tài khoản ngân hàng - Bảng trích khấu hao tài sản cố định
   - Danh mục khách hàng - nhà cung cấp - Bảng cân đối tài khoản
 • TRONG KỲ

  • - Hợp đồng thuê nhà - Phiếu thu: 01
   - Hóa đơn mua vào: 0000201 - Hóa đơn mua vào: 0045281
   - Phiếu chi: 01 - Phiếu chi: 03
   - Hóa đơn mua vào: 0013287 - Hóa đơn mua vào: 0436709
   - Phiếu chi: 02 - Phiếu chi: 04
   - Hóa đơn bán hàng: 0000302 - Hóa đơn bán hàng: 0000303
  • - Hóa đơn mua vào: 0000231 - Biên bản giao nhận
   - Phiếu chi: 05 - Hóa đơn mua vào: 0000472
   - Phiếu báo nợ: 10/01 - Phiếu chi: 06
   - Phiếu báo có: 10/01 - Hóa đơn bán hàng: 0000304
   - Hợp đồng mua bán hàng hóa  
  • Học liệu icon
   TVXD - Phần 5 - Xem chứng từ Học liệu
   - Hóa đơn mua vào: 0023679 - Phiếu báo có: 20/01
   - Phiếu chi: 07 - Hóa đơn bán hàng: 0000306
   - Hóa đơn mua vào: 000328 - Hóa đơn mua vào: 0000332
   - Phiếu chi: 08 - Phiếu chi: 09
   - Phiếu báo có: 12/01 - Hóa đơn bán hàng: 0000308
   - Hóa đơn bán hàng: 0000305 - Phiếu báo có: 31/01
   - Phiếu thu: 02 - Phiếu báo nợ: 31/01
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   TVXD - Phần 6 - Xem chứng từ Học liệu
   - Hợp đồng lao động - Sổ tài sản cố định
   - Bản cam kết  - Hóa đơn bán hàng: 0000309
   - Quyết định bổ nhiệm nhân viên - Phiếu thu: 03
   - Bảng chấm công - Hóa đơn mua vào: 0053561
   - Bảng thanh toán tiền lương - Phiếu chi: 11
   - Phiếu chi lương: 31/01 - Hóa đơn mua vào: 0642310
   - Phiếu báo nợ: 31/01 - Phiếu chi: 12
   - Bảng tính phân bổ Công cụ dụng cụ  
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   TVXD - Phần 7 - Xem chứng từ Học liệu
   - Hóa đơn mua vào: 0055090 - Hợp đồng mua bán
   - Phiếu chi: 13 - Biên bản bàn giao tài sản
   - Hóa đơn mua vào: 0000453 - Hóa đơn mua vào: 0000432
   - Phiếu chi: 14 - Phiếu báo nợ ngày 17/02 PICO
   - Hóa đơn bán hàng: 0000310 - Hóa đơn bán hàng: 0000313
   - Hóa đơn bán hàng: 0000312 - Hóa đơn mua vào: 0033097
   - Hóa đơn mua vào: 0000882 - Phiếu chi: 16
   - Phiếu chi: 15  
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   TVXD - Phần 8 - Xem chứng từ Học liệu
   - Hóa đơn bán hàng: 0000313 - Bảng chấm công
   - Phiếu thu: 04 - Bảng thanh toán tiền lương
   - Hóa đơn bán hàng: 0000314 - Phiếu chi lương: 18
   - Hóa đơn mua vào: 0000460 - Phiếu báo nợ: 28/02
   - Phiếu chi: 17 - Bảng tính phân bổ Công cụ dụng cụ
   - Phiếu báo có: 28/02 - Sổ tài sản cố định
   - Phiếu báo nợ: 28/02  
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   TVXD - Phần 9 - Xem chứng từ Học liệu
   - Hóa đơn bán hàng: 0000315 - Hóa đơn mua vào: 0000510
   - Phiếu thu: 05 - Phiếu chi: 22
   - Hóa đơn mua vào: 0060231 - Quyết định thanh lý Tài sản cố định
   - Phiếu chi: 19 - Quyết định thành lập hội đồng thanh lý
   - Hóa đơn mua vào: 0776908 - Biên bản thanh lý TSCĐ
   - Phiếu chi: 20 - Hợp đồng thanh lý TSCĐ
   - Hóa đơn mua vào: 0055098 - Hóa đơn bán hàng: 0000317
   - Phiếu chi: 21  
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   TVXD - Phần 10 - Xem chứng từ Học liệu
   - Hóa đơn mua vào: 0040174 - Phiếu báo nợ: 15/03
   - Phiếu chi: 24 - Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt
   - Phiếu báo có: 10/03 - giấy nộp tiền thuế trước bạ
   - Hóa đơn bán hàng: 0000318 - Hóa đơn mua vào: 0000574
   - Biên bản bàn giao tài sản - Phiếu chi: 25
   - Hợp đồng mua bán tài sản - Hóa đơn bán hàng: 0000319
   - Hóa đơn mua vào: 0003463  
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   TVXD - Phần 11 - Xem chứng từ Học liệu
   - Hóa đơn bán hàng: 0000319 - Phiếu báo nợ: 31/03
   - Hoá đơn mua vào: 0001653 - giấy nộp tiền thuế TNDN
   - Phiếu báo nợ: 25/03 - Bảng chấm công
   - Hoá đơn bán hàng: 0000320 - Bảng thanh toán tiền lương
   - Phiếu thu: 07 - Phiếu chi: 26
   - Phiếu báo có: 30/03 - Phiếu báo nợ: 31/03
   - Hóa đơn bán hàng: 0000321 - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ
   - Phiếu báo có: 31/03 - Sổ tài sản cố định
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
 • CUỐI KỲ

  • Học liệu icon
   TVXD - Phần 12 - Xem chứng từ Học liệu
   - Tờ khai thuế giá trị gia tăng - Kết chuyển lãi lỗ
   - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra - Bảng cân đối tài khoản trước quyết toán TNDN
   - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
   - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
   - Giá thành  
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   TVXD - Phần 13 - Xem chứng từ Học liệu
   - Báo cáo tình hình tài chính - Tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân
   - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Bảng đăng ký người phụ thuộc
   - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
   - Bảng cân đối tài khoản - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
   - Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Kinh nghiệm thực tế Học liệu
   - Hướng dẫn hạch toán các khoản truy thu thuế - Sửa chữa lớn TSCĐ
   - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Hợp đồng nguyên tắc
   - Xuất hóa đơn quà biếu tặng, tiêu dùng nội bộ - Cách lấy lại mật khẩu trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn
   - Hạch toán các khoản thưởng, phúc lợi nhân viên - Cách đọc file XML trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
 • MỞ RỘNG

  • Tập tin icon
   Tổng hợp công việc cần làm của kế toán công ty Tư vấn xây dựng File
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
 • LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ

 • SẮP XẾP CHỨNG TỪ

  • Học liệu icon
   Hóa đơn mua vào Học liệu
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Hóa đơn bán ra Học liệu
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Giấy báo có Học liệu
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Ủy nhiệm chi Học liệu
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Phiếu thu Học liệu
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Phiếu chi Học liệu
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Lương - Hồ sơ lương Học liệu
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Bảng phân bổ CCDC Học liệu
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
  • Học liệu icon
   Bảng trích khấu hao TSCĐ Học liệu
   Vui lòng ĐĂNG NHẬP You are a(n) Học viên
 • HƯỚNG DẪN KHÁC

 • TIỆN ÍCH

 • Trắc nghiệm cuối khóa học