Chuyển tới nội dung chính
  • Khóa học thực hành kế toán dịch vụ bảo vệ

    Khóa học kế toán bảo vệ sẽ xử lý hết các nội dung liên quan đến các chi phí tạo ra doanh thu dịch vụ bảo vệ: Lương bảo vệ, công cụ trang bị cho bảo vệ, chi phí chung khác, Phương pháp tính giá thành và phân bổ chi phí cho dịch vụ bảo vệ, các hồ sơ liên quan trong quá trình học tải từ giáo trình để làm tư liệu làm việc cho bạn.

    Tất cả có trong khóa học kế toán dịch vụ bảo vệ.

    Teachers
  • 1 Học liệu
  • 1 Học liệu