loader image
Chuyển tới nội dung chính
Kế Toán Việt Hưng
Các yêu cầu hoàn thành

SỔ SÁCH CHỨNG TỪ CẦN CÓ KHI QUYẾT TOÁN THUẾ

1. Chứng từ khi công ty bắt đầu thành lập:

-        Giấy phép kinh doanh

-        Quy chế nội bộ

-        Quy chế lương, thưởng

-        Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

-        Thông báo phát hành hóa đơn

2. Hóa đơn:

-        Hóa đơn mua vào

-        Hóa đơn bán ra

-        Hợp đồng mua bán

-        Biên bản bàn giao

-        Biên bản giao nhận…

3. Ngân hàng:

-        Sổ phụ (sao kê) ngân hàng

-        Các chứng từ: Ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền, giấy nộp tiền thuế các loại, séc…

-        Sổ tiền gửi ngân hàng (chi tiết cho từng ngân hàng nếu công ty có nhiều ngân hàng)

-        Hợp đồng vay vốn ngân hàng, Khế ước nhận nợ (nếu công ty vay vốn ngân hàng)

4. Quỹ:

-        Phiếu thu (nếu có)

-        Phiếu chi (nếu có)

-        Sổ quỹ tiền mặt

5. Kho:

-        Phiếu nhập kho (nếu có)

-        Phiếu xuất kho (nếu có)

-        Lệnh sản xuất (nếu có) (thường đối với công ty sản xuất, nhà hàng).

-        Tổng hợp tồn kho

-        Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

6. Lương - Bảo hiểm:

-        Bảng lương

-        Bảng chấm công

-        Hợp đồng lao động

-        Quyết định chấm dứt hợp đồng (đối với công ty có lao động ký hợp đồng nghỉ việc)

-        Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (đối với công ty có thay đổi kế toán trưởng)

-        Cam kết Mẫu 08/CK-TNCN

-        Thông báo bảo hiểm (từng tháng, quý)

-        Phiếu chi lương, UNC bảo hiểm

7. Công cụ dụng cụ:

-        Bảng phân bổ CCDC của 12 tháng (tách riêng từng tháng)

8. Tài sản cố định:

-        Sổ TSCĐ 12 tháng (tách riêng từng tháng)

9. Thuế:

-        Tờ khai thuế GTGT từng tháng, quý

-        Bảng kê mua vào

-        Bảng kê bán ra

-        Tờ khai khấu trừ thuế TNCN hàng tháng, quý.

10. Giá thành (nếu có):

-        Thẻ tính giá thành

-        Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình (đối với công ty áp dụng tính giá thành Phương pháp công trình)

-        Báo cáo tổng hợp chi phí theo đối tượng tập hợp chi phí (đối với công ty áp dụng phương pháp giá thành giản đơn, đơn hàng)

-        Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo đơn đặt hàng (đối với công ty áp dụng phương pháp giá thành đơn hàng)

-        Tổng hợp bán hàng

11. Sổ sách khác:

-        Sổ chi tiết các tài khoản

-        Sổ cái các tài khoản

-        Tổng hợp công nợ phải thu

-        Tổng hợp công nợ phải trả

-        Chi tiết công nợ phải thu

-        Chi tiết công nợ phải trả

-        Sổ nhật ký chung

-        Bộ báo cáo tài chính

-        Quyết toán thuế TNCN, TNDN

-        Thuyết minh BCTC

Sửa lần cuối: Thứ Tư, 14 tháng 9 2022, 10:12 AM