loader image
Chuyển tới nội dung chính
Kế Toán Việt Hưng

Kế toán thanh lý tài sản cố định

Kế toán thanh lý tài sản cố định

Bởi Kế toán Việt Hưng -
Số lượng các câu trả lời: 0

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ

1. Tờ trình và Quyết định thanh lý TSCĐ

2. Biên bản đánh giá giá trị TSCĐ cần thanh lý

3. Hợp đồng kinh tế về bán TSCĐ được thanh lý ký với khách hàng

4. Hóa đơn GTGT thanh toán bán TSCĐ

5. Biên bản giao nhận TSCĐ đã thanh lý

II. BÚT TOÁN HẠCH TOÁN

1. Xóa sổ TSCĐ khỏi sổ sách

Nợ 811: Giá trị còn lại

Nợ 214: Hao mòn lũy kế

Có 211/213: Nguyên giá TSCĐ

2. Chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý

Nợ 811

Nợ 133

Có 111,112,331

3. Ghi nhận doanh thu thanh lý TSCĐ

Nợ 131

Có 711

Có 33311

Kế toán lưu ý doanh thu bán không nhất thiết phải bằng GTCL nó phụ thuộc vào giá trị thị trường và thỏa thuận giữa các bên trong quá trình mua bán.

III. TRÌNH BÀY TRÊN BCTC Chỉ trình bày số chênh lệch

1. Nếu Doanh thu > Chi phí trình bày Thu nhập khác

2. Nếu Doanh thu < Chi phí trình bày Chi phí khác

3. Nếu Doanh thu = Chi phí thì không trình bày.