loader image
Chuyển tới nội dung chính
Kế Toán Việt Hưng

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết về một số điều của luật quản lý thuế

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết về một số điều của luật quản lý thuế

Bởi Kế toán Việt Hưng -
Số lượng các câu trả lời: 0

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết về một số điều của luật quản lý thuế